Χρήση διαδικασιών

24. Κατά τη σύναψη συμβάσεων ή τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 30.