Διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

23.-(1) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων υπηρεσιών και των συμβάσεων έργων, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης του έργου ή παροχής των υπηρεσιών.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 43, ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ζητά από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο χώρο εκτέλεσης των έργων ή παροχής των υπηρεσιών.