Υπεργολαβία

22. Στα έγγραφα προσφορών, ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τον προσφέροντα να προσδιορίσει στην προσφορά του, το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, χωρίς τούτο να επηρεάζει την ευθύνη του κυρίως προσφέροντα.