Εναλλακτικές προσφορές

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να αναφέρουν στα έγγραφα προσφορών κατά πόσον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίψουν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί σε συνάρτηση με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή ακόμη σε συνάρτηση με αναγνωρισμένες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις κατά την έννοια της πράξης της Κοινότητας με τίτλο « Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, όσον αφορά στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών».