Τεχνικές προδιαγραφές

20.-(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα έγγραφα προσφορών κάθε σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των σχετικών νομοθεσιών που ισχύουν στη Δημοκρατία, και εφόσον οι νομοθεσίες αυτές συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς με παραπομπή σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον υπάρχουν.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή του εδαφίου (2)-

(α) Εάν είναι τεχνικώς αδύνατον να αποδειχτεί κατά ικανοποιητικό τρόπο η πιστότητα ενός προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(β) εάν η εφαρμογή του θίγει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει σε εναρμόνιση με τις πράξεις της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αρχικό στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό» και «Οδηγία 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών»·

(γ) εάν, κατά την προσαρμογή των υφιστάμενων πρακτικών στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι ευρωπαϊκές αυτές προδιαγραφές θα υποχρέωναν τον αναθέτοντα φορέα να χρησιμοποιεί προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις του ή που θα συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ευρωπαϊκές προδιαγραφές·

(δ) εάν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προδιαγραφή δεν ενδείκνυται για την ειδικά μελετώμενη εφαρμογή ή εάν δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τη θέσπισή της. Οι αναθέτοντες φορείς που προσφεύγουν στην παρέκκλιση αυτή γνωστοποιούν στον αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό εξουσιοδοτημένο να αναθεωρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν είναι οι ενδεδειγμένες και ζητούν την αναθεώρησή τους·

(ε) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία για το οποίο δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

(4) Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται, στο μέτρο του δυνατού, με παραπομπή στα άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων. Για το σκοπό αυτό, δίδουν προτεραιότητα στις προδιαγραφές που ορίζουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις παρά ως προς τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή περιγραφής, εκτός εάν έχουν αντικειμενικούς λόγους να θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων προδιαγραφών δεν είναι ενδεδειγμένη για την εκτέλεση της σύμβασης.

(6) Απαγορεύεται η εισαγωγή, στους όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους οικονομικούς φορείς, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, καθώς και η αναφορά σε ορισμένη καταγωγή ή ορισμένη παραγωγή, εκτός των περιπτώσεων όπου οι αναθέτοντες φορείς αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι επαρκώς ακριβείς και κατανοητές σε όλους τους ενδιαφερόμενους, νοουμένου ότι η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο».

(7) Τυχόν εφαρμογή από μέρους των αναθέτοντων φορέων των διατάξεων του εδαφίου (3) αναφέρεται στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 30(1)(α) ή του άρθρου 30(3)(α).

(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης και υποβάλλουν σχετική αίτηση, τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών που αναθέτουν, ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες σκοπεύουν να αναφερθούν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενημερωτικής προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 29.

(β) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που είναι δυνατόν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.