Έγγραφα προσφορών

19. Οι αναθέτοντες φορείς συντάσσουν για κάθε σύμβαση έγγραφα προσφορών στα οποία καθορίζονται και συμπληρώνονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναθέτοντες φορείς εισάγουν τεχνικές προδιαγραφές μόνο σύμφωνα με το άρθρο 20 και, σε περίπτωση που αποδέχονται εναλλακτικές προσφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21.