Προθεσμίες

33.-(1) Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, που καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

(2)(α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν είναι μικρότερη των 36 ημερών και σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προβλεπόμενη στο άρθρο 29(1) περιοδική ενδεικτική προκήρυξη.

(β) Η περίοδος, που αναφέρεται ανωτέρω τρέχει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και εφόσον η ενδεικτική αυτή προκήρυξη περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, νοουμένου ότι αυτά τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της και έχει αποσταλεί για δημοσίευση 52 τουλάχιστο ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 30(1)(α).

(3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση των οποίων έχει προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(α) ή κατόπιν πρόσκλησης από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(γ) καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, κατά γενικό κανόνα, σε τουλάχιστον 37 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 22 ημέρες ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 15 ημέρες.

(β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μετά από την επιλογή των υποψηφίων, μπορεί να καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών, και εφόσον δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει μια προθεσμία η οποία πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι τουλάχιστον 24 ημέρες και, σε καμία περίπτωση, μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και πρέπει να είναι επαρκούς διάρκειας προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες που αναφέρονται στο εδάφιο (7).

(4) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, την προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, το ύψος και τον τρόπο καταβολής τυχόν αντιτίμου για την παροχή των εγγράφων αυτών,

(β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,

(γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει ήδη δημοσιευθεί,

(δ) αναφορά στα έγγραφα ή στοιχεία που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν,

(ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, και

(στ) οποιοδήποτε άλλον ιδιαίτερο όρο συμμετοχής στη σύμβαση.

(5) Τα έγγραφα προσφορών και τα σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς από τους αναθέτοντες φορείς, κατά κανόνα, εντός 6 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησής τους, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(6) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα προσφορών παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς το αργότερο 6 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως.

(7) Για τον καθορισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη το χρόνο που απαιτείται για να επιτραπεί η εξέταση ογκωδών εγγράφων/ στοιχείων, η επίσκεψη στον τόπο του έργου ή η επιτόπια εξέταση των εγγράφων/στοιχείων που συνοδεύουν τα έγγραφα προσφορών, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για την υποβολή των προσφορών.

(8) Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών διαβιβάζονται με το ταχύτερο δυνατό μέσο και όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με τηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιοτυπία, τηλεφώνημα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, η οποία αποστέλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3).