Αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διακρίσεως

34. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της μη διακρίσεως λόγω ιθαγένειας έναντι άλλων οικονομικών φορέων.