Εχεμύθεια

35.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που τους παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφορών.

(2) Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων, καθώς και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.