Οικονομικοί φορείς

36.-(1) Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές ή να διαπραγματεύονται. Η μετατροπή των κοινοπραξιών αυτών σε συγκεκριμένη νομική μορφή δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί ως προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς ή τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει τη μετατροπή αυτή εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η μετατροπή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι, το δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται για το μόνο λόγο ότι δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

Νοείται ότι ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία θα ανατεθεί η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.