Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

37. Κατά τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς εφαρμόζονται στις σχέσεις κρατών μελών εξίσου ευνοϊκοί όροι με τους όρους που εφαρμόζονται κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων στους οκονομικούς φορείς τρίτων χωρών.