Υποβολή προσφορών

38. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς είτε απευθείας είτε ταχυδρομικά. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με κάθε άλλο μέσο, εφόσον εξασφαλίζεται-

(α) Ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,

(β) ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους,

(γ) όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές επιβεβαιώνονται, το συντομότερο δυνατόν, είτε γραπτώς, είτε με την αποστολή πιστού αντιγράφου,

(δ) ότι το άνοιγμα των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.