Κοινοί κανόνες συμμετοχής

39.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους που θα υποβάλουν προσφορά σε μια κλειστή διαδικασία ή που θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, οφείλουν να προβαίνουν στην επιλογή των υποψηφίων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων που έχουν καθορίσει και που βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

(2) Τα κριτήρια αποκλεισμού που οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τα κριτήρια που απαριθμούνται πιο κάτω:

(α) Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό·

(β) έχει κινηθεί εναντίον του οικονομικού φορέα διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού·

(γ) ο οικονομικός φορέας έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου·

(δ) ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστώσουν με οποιοδήποτε μέσο οι αναθέτοντες φορείς·

(ε) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος·

(στ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή φόρων και, τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία·

(ζ) ο οικονομικός φορέας είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 40.

(3) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα κριτήρια αποκλεισμού είναι δυνατό να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων σε επίπεδο που δικαιολογείται από την ανάγκη εξισορρόπησης των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τα μέσα που απαιτεί η ολοκλήρωσή της.

(4) Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.