Πιστοποιητικά

40. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτήσουν την υποβολή πιστοποιητικών τήρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των παρεχόντων υπηρεσίες ορισμένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε συστήματα διαχείρισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ ISO 9000 και πιστοποιούμενα από οργανισμούς που ακολουθούν τη σειρά Κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ 45000:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα κράτη μέλη:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα ποιοτικής εγγύησης στην περίπτωση που οι παρέχοντες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή να εξασφαλίσουν αυτά μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.