Ειδικές εξαιρέσεις

8. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Που έχουν ως αντικείμενο την κτήση ή μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γης, υφιστάμενων κτιρίων ή άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επ’ αυτών, εκτός από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση κτήσης ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή·

(β) φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειοδοποίησης και τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου·

(γ) διαιτησίας και συμβιβασμού·

(δ) που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση, μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων·

(ε) απασχόλησης·

(ζ) έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, εφόσον ο αναθέτων φορέας καταβάλει πλήρη αμοιβή για την παροχή των εν λόγων υπηρεσιών.