Συμβάσεις υπηρεσιών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

7. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε φορέα που είναι ο ίδιος δημόσια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται δυνάμει νομοθετικών ή δημοσιευμένων διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη.