Συμβάσεις δυνάμει διεθνών κανόνων

6. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει-

(α) Διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ της Δημοκρατίας και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και η οποία αφορά προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που προορίζονται για την πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου ή σχεδίου από κοινού από τα υπογράφοντα κράτη. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε προαναφερόμενη συμφωνία·

(β) διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις της Δημοκρατίας ή μίας τρίτης χώρας·

(γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.