Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

9.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών-

(α) Τις οποίες αναθέτει ένας αναθέτων φορέας σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση·

(β) που ανατίθενται από μια κοινή επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 σε έναν απ' αυτούς τους αναθέτοντες φορείς ή σε επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση στην Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών, προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται:

Νοείται ότι, όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Κοινότητα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων αυτών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου (1):

(α) Τις επωνυμίες των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,

(β) τη φύση και την αξία των εν λόγω συμβάσεων υπηρεσιών,

(γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.