Γενικές εξαιρέσεις

10.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στις συμβάσεις ή στους διαγωνισμούς μελετών που συνάπτουν ή οργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς για σκοπούς άλλους από την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν τη φυσική εκμετάλλευση ενός δικτύου ή μιας γεωγραφικής περιοχής στην Κοινότητα·

(β) στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα·

(γ) στις συμβάσεις που συνάπτει ένας αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4(δ) προκειμένου περί αγορών προοριζομένων αποκλειστικά για να επιτρέψουν στον αναθέτοντα φορέα την παροχή μίας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και υπό τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες·

(δ) στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται-

(i) Στο άρθρο 4(α)(i), για την αγορά νερού·

(ii) στα άρθρα 4(α)(ii) ή (iii) και 4(β)(i), για τον εφοδιασμό ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, οποιαδήποτε δραστηριότητα και όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων και τις υπηρεσίες που θεωρούν ότι αποκλείονται από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (1)(α) και (β) και (γ), αντίστοιχα.