Κατώτατα όρια

11.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εφ’ εξής καλούμενος ως «ΦΠΑ», είναι ίση με ή μεγαλύτερη από το ποσό σε λίρες που αντιστοιχεί --

(α) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(δ) -

(i) σε 600 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων·

(β) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(i) ή (ii), 4(β)(ii) και 4(γ)(ii) -

(i) Στο ισόποσο σε Ευρώ των 400 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (Special Drawing Rights - SDRs), για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8, και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526·

(ii) σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εκτός των αναφερομένων στην υποπαράγραφο (i)·

(iii) στο ισόποσο σε Ευρώ των 5 000 000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, για τις συμβάσεις έργων·

(γ) στις περιπτώσεις συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4(α)(iii), 4(β)(i) και 4(γ)(i)-

(i) Σε 400 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

(ii) σε 5 000 000 Ευρώ, για τις συμβάσεις έργων.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τους αναθέτοντες φορείς για την αντίστοιχη αξία σε λίρες του ποσού των Eιδικών Tραβηκτικών Δικαιωμάτων και των Ευρώ, που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών και για κάθε μεταβολή τους από τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας.

(β) Η αξία σε εθνικά νομίσματα των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και των κατωτάτων ορίων που αναφέρονται στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων αναθεωρείται ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 1996. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ευρώ, και του Ευρώ, εκφραζόμενη σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου.

(γ) Η αξία που ορίζεται στην παράγραφο (β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.