Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων προμηθειών

12.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται -

(α) Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 12 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της ή, εφόσον η διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

(β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή όταν η διάρκειά τους δεν μπορεί να καθοριστεί, το προβλεπόμενο σύνολο των πληρωμών που πρέπει να καταβληθούν κατά τα πρώτα 4 έτη.

(2) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία ανάλογων διαδοχικών συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, κατά το δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης,

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της ανάθεσης της πρώτης σύμβασης ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.

(3) Όταν μια προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(4) Όταν μια προτεινόμενη σύμβαση προμηθειών προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως (option), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγοράς, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(5) Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά στην εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ούτε μπορούν να κατατέμνονται οι συμβάσεις με πρόθεση την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.