Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων έργων

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(5), ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης έργου, λαμβάνεται η συνολική αξία του έργου.

(2) Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 για τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη του ποσού σε λίρες που αντιστοιχεί σε 1.000.000 Ευρώ, εφόσον το άθροισμα της αξίας αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας του συνόλου των τμημάτων.

(3) Για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 11, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων, την αξία όλων των προμηθειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων και τις οποίες θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.

(4) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμβασης έργου δεν μπορεί να προστεθεί στην αξία αυτής της σύμβασης έργου, με αποτέλεσμα η κτήση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών να εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.