Υπολογισμός της αξίας συμβάσεων υπηρεσιών

14.-(1) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης υπηρεσιών, ο αναθέτων φορέας περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή του παρέχοντος υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12(5).

(2) Όταν μια σύμβαση υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθεί προβλέπει ρητά δικαιώματα προαιρέσεως, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγορά, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της μίσθωσης-πώλησης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως.

(3) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη -

(α) Όσον αφορά στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο·

(β) όσον αφορά στις τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ) όσον αφορά στις συμβάσεις που προϋποθέτουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή προμήθειες.

(4) Όταν μια υπηρεσία υποδιαιρείται σε τμήματα, η αξία του κάθε τμήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 11. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων είναι ίσο ή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο, οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα.

(5) Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται -

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης για όλη τη διάρκειά της·

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(6) Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανόμενων συμβάσεων υπηρεσιών ή συμβάσεων υπηρεσιών που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών λαμβάνεται-

(α) Είτε η συνολική πραγματική αξία παρόμοιων συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 12 μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παροχής ή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους 12 μήνες.