Υπολογισμός της αξίας μικτών συμβάσεων

15. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περιλαμβάνει συγχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες, πρέπει να βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την επιμέρους αξία τους, περιλαμβανομένης και της αξίας των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.