Υπολογισμός της αξίας συμφωνίας-πλαισίου

16. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 12, ο υπολογισμός της αξίας μιας συμφωνίας-πλαισίου, πρέπει να βασίζεται στη μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη περίοδο.