Συμφωνίες-πλαίσια

17.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν τις συμφωνίες-πλαίσια ως συμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 και να εφαρμόζουν για την ανάθεσή τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 κατά την υπ' αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(3) Όταν η συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27, κατά την υπ’ αυτών σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις συμφωνίες-πλαίσια με αποτέλεσμα να παρακωλύουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.