Συμβιβασμός

53.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση, και ο οποίος κρίνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης αυτής, υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία λόγω παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται από τα άρθρα 10 και 11 της πράξης της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών».

(2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται γραπτώς είτε στην Επιτροπή είτε στην Αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, αυτή τη διαβιβάζει στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα του προσώπου που ζήτησε την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβασμού, τα δικαιώματα του αναθέτοντος φορέα ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.