Διορθωτικός μηχανισμός

52.-(1) ΄Οταν η Επιτροπή, πριν από τη σύναψη σύμβασης, κρίνει ότι, κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των σχετικών κοινοτικών διατάξεων, και ζητεί την άρση αυτής γνωστοποιώντας στην Αρμόδια Αρχή και τους αναθέτοντες φορείς τους λόγους που την οδήγησαν να συμπεράνει ότι έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί· ή

(β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια· ή

(γ) γνωστοποίηση με την οποία δηλώνεται ότι η οικεία διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει ανασταλεί, είτε με πρωτοβουλία του αναθέτοντος φορέα, είτε στα πλαίσια άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του άρθρου 48.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή να παράσχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) να αποστείλουν σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.

(3) Η κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αιτιολογημένη απάντηση μπορεί μεταξύ άλλων, να βασίζεται στο γεγονός ότι, για την πιθανολογούμενη παράβαση έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή δυνάμει του ΄Αρθρου 146 του Συντάγματος ή ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, μόλις αυτό γίνει γνωστό.

(4) Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) γνωστοποιηθεί ότι μια διαδικασία σύναψης σύμβασης ανεστάλη, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή την τυχόν ανάκλησή της ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία επανορθωτική ενέργεια.