Διαπίστωση

51.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν κατά περιόδους να υποβάλλονται σε διαπίστωση οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση ότι, κατά τη στιγμή αυτή, οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων είναι σύμφωνες με το ισχύον δίκαιο.

(2) Δύνανται να ασκούν τη διαπίστωση και να χορηγούν τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο οι φορείς πιστοποίησης που έχουν διαπιστευθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους για να διενεργούν πιστοποιήσεις σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο CYS EN 45503, ή το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45503, αντίστοιχα.

(3)(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαπίστωση συντάσσουν γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα των εργασιών τους, για λογαριασμό των αναθέτοντων φορέων. Προτού παραδώσουν στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), βεβαιώνονται ότι οι παρατυπίες που ενδεχομένως διαπίστωσαν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στην πρατική εφαρμογή τους, επανορθώθηκαν και ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση δύνανται να περιλάβουν την ακόλουθη δήλωση στις ανακοινώσεις που δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δυνάμει των άρθρων 29 έως 31:

«Στον αναθέτοντα φορέα έχει χορηγηθεί βεβαίωση, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 92/13/ΕΟΚ, με την οποία βεβαιώνεται ότι, κατά την .........., οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων και η πρακτική εφαρμογή τους ήσαν σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων καθώς και με τους εθνικούς κανόνες της νομοθεσίας αυτής.».