Ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες προσφυγής

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει κάθε χρόνο, πριν από την 1η Μαρτίου, στην Επιτροπή πληροφορίες για τις διαδικασίες προσφυγής βάσει των άρθρων 48 και 49 που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στην Αρμόδια Αρχή τα απαιτούμενα για την ενημέρωση της Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων και ανακοινώνονται με εγκύκλιο.