Προσφυγή εναντίον αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

49.(α) Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο  από  την  απόφαση   της  Αναθεωρητικής  Αρχής Προσφορών δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

(β) Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος δικαιούται να ασκήσει και ο αναθέτων φορέας, εάν η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής θεωρηθεί, με κατάλληλη τεκμηρίωση,  ότι είναι άδικη για το φορέα αυτό.