Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Στο πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Η παροχή ή η λειτουργία σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής-

(i) Πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με έργα υδραυλικής μηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του νερού που προορίζεται για εφοδιασμό σε πόσιμο νερό υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου νερού που διατίθεται για τα εν λόγω έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης ή συνδέεται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων, ή

(ii) ηλεκτρισμού, ή

(iii) αερίου ή θερμότητας,

ή ο εφοδιασμός τέτοιων σταθερών δικτύων με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα:

Νοείται ότι ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσία στο κοινό από μέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από τις δημόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου (α) όταν-

(i) Στην περίπτωση του πόσιμου νερού ή του ηλεκτρισμού-

(Α) Η παραγωγή πόσιμου νερού ή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(Β) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου νερού ή ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(ii) στην περίπτωση του αερίου ή της θερμότητας -

(A) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, και

(B) ο εφοδιασμός του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και δεν υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου·

(β) η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό-

(i) Την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή

(ii) την παροχή -

(Α) Αερολιμένων, ή

(Β) θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών,

σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς·

(γ) η λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με-

(i) Σιδηρόδρομο, ή

(ii) αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο,

όταν, οι εν λόγω υπηρεσίες μεταφορών παρέχονται με τους όρους λειτουργίας που ορίζονται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας:

Νοείται ότι, η παροχή στο κοινό υπηρεσιών μεταφορών μέσω λεωφορείου δε θεωρείται ως δραστηριότητα, κατά την πιο πάνω έννοια, όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να παρέχουν την υπηρεσία αυτή είτε σε ακαθόριστη είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς·

(δ) η παροχή ή η λειτουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.