Πεδίον εφαρμογής

3. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 μέχρι 10, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε αναθέτων φορέας που ασκεί δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 4, σκοπεί στη σύναψη σύμβασης προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2.