Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αναθέτων φορέας» σημαίνει -

(α) Tη δημόσια αρχή ή δημόσια επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 4·

(β) το φορέα που δεν είναι δημόσια αρχή ή δημόσια επιχείρηση και ασκεί, μεταξύ των δραστηριοτήτων του, μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας,

ενδεικτικός κατάλογος των αναθέτοντων φορέων που πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται ανωτέρω περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον κατάλογο αυτό, κοινοποιούνται στην Επιτροπή από την Αρμόδια Αρχή·

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» σημαίνει την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθιδρύεται και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Μέρους IV του περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003·

«ανοικτή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«δημόσιες αρχές» σημαίνει το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς δημοσίου δίκαιου και τις ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς·

«δημόσιες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις στις οποίες οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές· η καθοριστική αυτή επιρροή εκ μέρους των δημοσίων αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα-

(α) Kατέχουν την πλειοψηφία του εκδοθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης, ή

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές τις οποίες εκδίδει η επιχείρηση, ή

(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης·

«δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχει αναθέσει ειδικά η Δημοκρατία σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς·

«δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών» σημαίνει τη δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας γίνεται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, είτε με καλώδια, είτε με δέσμες μικροκυμάτων, είτε με οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

«διαγωνισμός μελετών» σημαίνει ένα διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, που επιτρέπει στον αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίσει, κυρίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικής μηχανικής, ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, τη χρήση ή κατοχή (ιδιοκτησία) μίας μελέτης ή ενός σχεδίου που επιλέγεται από κριτική επιτροπή·

«διαδικασία με διαπραγμάτευση» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς·

«Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων» σημαίνει τη συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986 έως 1994) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας για την ΄Ιδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

«έγγραφα προσφορών» σημαίνει την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση, τους προτεινόμενους όρους της σύμβασης ή την περιγραφή του προϊόντος, του έργου ή της υπηρεσίας που απαιτούνται από τον αναθέτοντα φορέα και όλων των σχετικών συμπληρωματικών στοιχείων·

«ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια ή εξουσιοδότηση, η οποία χορηγείται από αρμόδια αρχή, μέσω οποιασδήποτε νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης, που έχει ως αποτέλεσμα να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 και, ιδιαίτερα, ένας αναθέτων φορέας θεωρείται ότι απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, όταν-

(α) Για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή των σταθμών που αναφέρονται στο άρθρο 4, μπορεί να απαλλοτριώσει ή να χρησιμοποιήσει ιδιοκτησία ή να τοποθετήσει τον εξοπλισμό του δικτύου στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στο χώρο τον υπερκείμενο της δημοσίας οδού·

(β) για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4(α), εφοδιάζει με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, ένα δίκτυο του οποίου τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγούνται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή/και εργασιών πολιτικής μηχανικής που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία·

«ευρωπαϊκή προδιαγραφή» σημαίνει μια κοινή τεχνική προδιαγραφή, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, ή ένα εθνικό πρότυπο που ισχύει κατ' εφαρμογήν ενός ευρωπαϊκού προτύπου·

«ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» σημαίνει την ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για ορισμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών», και η οποία χορηγείται από οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από κράτος μέλος·

«ευρωπαϊκό πρότυπο» σημαίνει το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ως «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» (ΕΝ) ή ως «Έγγραφο Εναρμόνισης» (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών, ή από το Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), σύμφωνα με τους κανόνες που αυτό εφαρμόζει, ως «Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Πρότυπο» (ETS)·

«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα έγγραφα προσφορών·

«κλειστή διαδικασία» σημαίνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλουν προσφορά·

«κοινή ταξινόμηση προϊόντων» σημαίνει τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (Common Product Classification-CPC), εφεξής καλούμενη ως «ΚΤΠ»·

«κοινή τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής της σε όλα τα κράτη μέλη, και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει Κυπριακό Πρότυπο κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει τον Οργανισμό που καθιδρύεται και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο των 12 μηνών για την οποία ο αναθέτων φορέας ετοιμάζει τους ετήσιους λογαριασμούς του·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει τον προμηθευτή, τον εργολήπτη ή τον παρέχοντα υπηρεσίες·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό-

(α) Ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και

(β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου η δραστηριότητα χρηματοδοτείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το Κράτος ή τις πιο πάνω αρχές ή οργανισμούς ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας του διορίζεται από το Κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει προσφορά·

«πρότυπο» σημαίνει την τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης για εναπαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή· η συμμόρφωση με τα πρότυπα δεν είναι καταρχήν υποχρεωτική·

«σύμβαση» σημαίνει αμφοτεροβαρή σύμβαση προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, που συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός αναθέτοντος φορέα και ενός προμηθευτή ή εργολήπτη ή παρέχοντος υπηρεσίες·

«σύμβαση έργων» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο, είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και το σχεδιασμό, είτε την πραγματοποίηση, με οποιοδήποτε μέσο, κτιριακών έργων ή έργων πολιτικής μηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτημα IΙ, δύναται δε να περιλαμβάνει τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεσή της·

«σύμβαση προμηθειών» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση (lease), τη μίσθωση (rental) ή τη μίσθωση-πώληση (hire-purchase), με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων, και περιλαμβάνει σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η συνολική αξία των προμηθειών είναι ανώτερη της συνολικής αξίας των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση·

«σύμβαση υπηρεσιών» σημαίνει κάθε σύμβαση που δεν αποτελεί σύμβαση έργων ή σύμβαση προμηθειών, και που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ ενός αναθέτοντος φορέα και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και, ιδιαίτερα, των τιμών και, κατά περίπτωση, των ποσοτήτων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου·

«συνδεδεμένη επιχείρηση» σημαίνει -

(α) Κάθε επιχείρηση, οι ετήσιοι λογαριασμοί της οποίας έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ή

(β) στην περίπτωση φορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) -

(i) Κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή, κατά την ερμηνεία του όρου «δημόσιες επιχειρήσεις», ή

(ii) η οποία μπορεί να ασκήσει καθοριστική επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα, ή

(iii) η οποία υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην καθοριστική επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω της κυριότητας, της χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν·

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«τερματικό σημείο του δικτύου» σημαίνει το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σ' αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία·

«τεχνικές προδιαγραφές» σημαίνει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα προσφορών και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας εργασίας ή υπηρεσίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας ή υπηρεσίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. Όσον αφορά στις συμβάσεις έργων περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και προμέτρησης, σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές και μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά·

«τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, στη διαβίβαση και στη δρομολόγηση σημάτων μέσω του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, πλην της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση.

(2) Εργολήπτης, παρέχων υπηρεσίες και προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αναθέτων φορέας ή κοινοπραξία τέτοιων φορέων ή/και προσώπων.