Τήρηση στοιχείων

45.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν για κάθε σύμβαση τα κατάλληλα στοιχεία που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με-

(α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·

(β) την εφαρμογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 20·

(γ) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27·

(δ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21, 23, 24 έως 33, σύμφωνα με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί 4 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ώστε, κατά την περίοδο αυτή, οι αναθέτοντες φορείς να είναι σε θέση να παράσχουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούμενες πληροφορίες.