Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

44.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), ενημερώνουν το συντομότερο τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση για τις αποφάσεις που λαμβάνουν όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το συντομότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου:

Νοείται ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.