Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

43.-(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς την υποβολή εντός εύλογης προθεσμίας που αυτός καθορίζει διευκρινίσεων ως προς τα επιμέρους στοιχεία των προσφορών, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες και επαληθεύει τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες επεξηγήσεις.

(2) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να λαμβάνει υπόψη επεξηγήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που ο προσφέρων διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης ή την πρωτοτυπία του προτεινόμενου από τον προσφέροντα προϊόντος ή έργου.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απορρίπτουν τις προσφορές που είναι ασυνήθιστα χαμηλές λόγω της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, παρά μόνον εάν συμβουλεύτηκαν τον προσφέροντα και αυτός δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 88 της Συνθήκης ή ότι είχε επιτραπεί από την Επιτροπή. Οι αναθέτοντες φορείς που απορρίπτουν προσφορά υπό τους όρους αυτούς, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής.