Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

42.-(1) Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τις συμβάσεις τους είναι-

(α) Είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή·

(β) είτε, όταν η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, διάφορα κριτήρια που μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύμβαση, και περιλαμβάνουν την τιμή, την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης, το κόστος λειτουργίας, την αποδοτικότητα, την ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια, την ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τα ανταλλακτικά και την ασφάλεια εφοδιασμού:

Νοείται ότι για τις συμβάσεις υπηρεσιών τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων στη Δημοκρατία που ισχύουν και διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών.

(2) ΄Οταν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα προσφορών ή στην προκήρυξη της σύμβασης, όλα τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία πρόκειται να ληφθούν υπόψη και, εάν είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.