Ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες

47. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με οποιεσδήποτε γενικές δυσκολίες, είτε από νομικής πλευράς είτε από πλευράς πρακτικής, που συναντούν οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.