Διατάγματα

60. Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι μέχρι ΙΧ του παρόντος Νόμου.