Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος σχετικά με διάφορες διατάξεις του παρόντος Νόμου.