Κατάργηση

62. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2003 καταργούνται.