Σημείωση
3 του Ν. 24(Ι)/2004΄Εναρξη της ισχύος του Ν. 24(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 24(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας