Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής

56. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών·

(β) να εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και να κοινοποιεί στους αναθέτοντες φορείς τις ανακοινώσεις της Επιτροπής·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή εντός των καθορισμένων από τον παρόντα Νόμο χρονικών διαστημάτων.