Κανονισμοί

57.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Ρύθμιση των διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια για την αξιολόγηση των ελάχιστων κριτηρίων και της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(γ) τους όρους σχετικά με την καταβολή των ποσών και εγγυήσεων που απαιτούνται, το ύψος, τους εγγυητές, το δικαιούχο και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα ·

(δ) την ευθύνη των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει προτάσεις και στους οποίους έχει ανατεθεί σύμβαση·

(ε) τη διαδικασία για την ετοιμασία και έγκριση των προδιαγραφών και των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών·

(στ) τη σύνθεση, επιλογή και διορισμό των μελών των αναθέτοντων φορέων που θα είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων·

(ζ) τις χρηματικές και άλλες κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς που παραλείπουν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους και/ή εκπληρώσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών για τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αλλά εν πάση περιπτώσει για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και σε έκταση που δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οι κανονισμοί των εν λόγω αναθετόντων φορέων, που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.