Εσωτερικές ρυθμίσεις

58. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν εξουσία να καθορίζουν με εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τις εσωτερικές ρυθμίσεις αναφορικά με κάθε θέμα που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.