Στατιστική κατάσταση

55.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, κάθε χρόνο, στατιστική κατάσταση σχετικά με τη συνολική αξία, κατανεμημένη ανά κράτος μέλος και ανά κατηγορία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, των συναφθεισών συμβάσεων που είναι χαμηλότερου επιπέδου από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 11, και οι οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, θα καλύπτονταν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(i), (α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στατιστική κατάσταση των συμβάσεων, που ανατέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων:

Νοείται ότι τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙIΙ, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI.