ΜΕΡΟΣ IV ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ορισμός και νομική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

13.—(1) Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, αποτελούμενη από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα και η λειτουργία του οποίου διέπεται από Κανονισμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καθίσταται ύστερα από άδεια συστάσεως χορηγούμενη με απόφαση της Επιτροπής, αντικείμενο συλλογικής διαχειρίσεως από Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθενται υποχρεωτικά προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

14.—(1) Για τη σύσταση και λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 προϋποθέσεις.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια, ημερομηνία.

Προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας

15.—(1) Η άδεια προς σύσταση και λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από την Επιτροπή ή Εταιρεία Διαχειρίσεως, ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και η εκλογή του Θεματοφύλακα.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αν με αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων καθώς και η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός εάν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VII του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν αυτή ικανοποιείται ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VIII του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή το Θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται στην Επιτροπή τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα, όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών.

(6) Δε χορηγείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, αν η ονομασία του κρίνεται ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι του κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(8) Η Επιτροπή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου, αν από τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει ότι το κόστος διαχείρισής του αντιβαίνει τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου και οι οποίοι καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια για το μέγεθος του κόστους διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού του.

Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

16.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών τουλάχιστο. Η αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112·

(β) δήλωση προσώπου που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) να είναι Θεματοφύλακας ότι δέχεται να κατατίθενται εις αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα· και

(δ) ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.—(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δε δύναται να παραταθεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

Διαφήμιση αμοιβαίου κεφαλαίου

20. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του:

Νοείται ότι εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

Περιουσία αμοιβαίου κεφαλαίου

21. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.

Τίτλοι μεριδίων

22.—(1) Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προσυπογράφεται από το Θεματοφύλακα.

(2) Οι τίτλοι μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσματα μεριδίου και πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και την επωνυμία του Θεματοφύλακα-

(δ) τον αριθμό μεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο·

(ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων και

(στ) βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου.

(3) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν ονομαστική αξία.

Συνδικαιούχοι μεριδίων

23.—(1) Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα προκειμένου περί καταθέσεως σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

(2) Καθένας από τους συνδικαιούχους έχει έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως αξίωση επί του συνόλου των δικαιωμάτων που παρέχουν τα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη των λοιπών.

(3) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε των συνδικαιούχων, οι λοιποί καθίστανται δικαιούχοι της ιδανικής μερίδας του θανόντος, χωρίς να επιβάλλεται η καταβολή φόρου κληρονομιάς ή άλλου φόρου.

Μεταβίβαση μεριδίων

24.—(1) Επιτρέπεται η συμβατική, κατόπιν κληρονομικής διαδοχής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο αποκτών υφιστάμενα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, οφείλει να ανακοινώσει το γεγονός στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάστασή του, τον οποίο ακυρώνει και καταχωρεί τη μεταβίβαση στο τηρούμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, Μητρώο Μεριδιούχων.

(3) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η μεταβίβαση μεριδίου ισχύει και παράγει αποτελέσματα από την ανακοίνωσή της προς αυτή.

Ενεχυρίαση τίτλων μεριδίων

25.—(1) Οι τίτλοι μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαιτήσεως.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτή από τον ενεχυρούχο δανειστή.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή συντελείται με αίτηση του προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως για εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και προς απόδοση της αξίας τους προς αυτόν:

Νοείται ότι ο ενεχυριούχο δανειστής παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τον τίτλο μεριδίων που κατέχει προς ακύρωση.

(4) Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχο δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

Απώλεια τίτλων μεριδίων

26. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τίτλου μεριδίων, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως βεβαιωθεί για το γεγονός, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκδίδει νέο τίτλο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε και σημειώνει το γεγονός στα σχετικά αρχεία.

Μητρώο Μεριδιούχων

27.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου και ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο του τίτλου μεριδίου. Σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν στην ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωρισμένα σε αυτό στοιχεία, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί όμως την υποχρέωση προς παροχή στο πρόσωπο αυτό κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την καταχώριση των στοιχείων και για τη διενέργεια ελέγχου της ορθής τήρησης του Μητρώου.

Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

28.—(1) Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται—

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως·

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(γ) ολοσχερής καταβολή της τιμής διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112.

(2) Η καταβολή της τιμής των μεριδίων σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

(3) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.—(1) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως προς απόκτηση των μεριδίων ή, εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο του άρθρου αυτού, με βάση την αξία του μεριδίου της ημέρας αυτής.

(2) Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε μεριδίου διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το επόμενο άρθρο αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37.

Διάθεση μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω αντιπροσώπων της.

(2) Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, μόνο τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργατικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής.

(3) Η δυνατότητα διάθεσης μεριδίων μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων μέσω αντιπροσώπου.

(4) Ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ευθύνεται έναντι της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του.

Καταβολή τιμής μεριδίων

31.—(1) Η καταβολή της τιμής διαθέσεως του μεριδίου διενεργείται κατά κανόνα στο Θεματοφύλακα, δεν αποκλείεται όμως να γίνει και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε αντιπρόσωπο της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης του μεριδίου καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, αυτή οφείλει να καταθέσει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα. Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζημιώσει· την ίδια ευθύνη φέρει η Εταιρεία Διαχειρίσεως αν ο αντιπρόσωπος της παραλείψει ή καθυστερήσει την καταβολή.

Αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο

32. Η αποδοχή αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάρτιση Κανονισμού

33.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.

Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστο—

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα·

(β) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στα πλαίσια των διατάξεων του Κεφαλαίου I του Μέρους VI του παρόντος Νόμου και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του, στα πλαίσια του άρθρου 111·

(γ) το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του·

(ε) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων-

(στ) την αμοιβή που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακά του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών

(ζ) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως από το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών·

(η) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου και την πολιτική που θα ακολουθεί για τη διανομή των προσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 113·

(θ) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων

(ι) μνεία της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά πόσο αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας-

(κ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13·

(λ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 25, 29, 59, 61 και 112, στοιχεία.

(2) Ο Κανονισμός δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, είναι όμως άκυρη κάθε διάταξη που περιέχεται στον Κανονισμό και αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Τροποποίηση του Κανονισμού

35.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα από κοινού.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.—(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση γίνεται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι η δημοσίευση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση Κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού, που τροποποιήθηκαν.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, να ζητήσουν εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί.

Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του, περιέχει όμως οπωσδήποτε τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία που τυχόν καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο, όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά αν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διόρθωση Οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Αν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι αν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων, πρέπει να μνημονεύει τον τόπο στον οποίο διατίθεται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και την ένδειξη ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.

Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

38.—(1) Η εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος.

(2) Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους τίτλους που εξαγοράζονται: Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά των μεριδίων έχει ο μεριδιούχος και πριν ακόμη εκδοθεί ή του παραδοθεί ο τίτλος ή όταν απωλέσει τον τίτλο. Στην περίπτωση αυτή δεν προσάγει τίτλο προς ακύρωση αλλά υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει το γεγονός, αναγνωρίζει ότι τα μερίδια που αντιπροσωπεύει αυτός ο τίτλος εξαγοράστηκαν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι τυχόν υφιστάμενος τίτλος στερείται οποιασδήποτε αποδεικτικής ισχύος.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να μην προβεί σε εξαγορά των μεριδίων όταν ο τίτλος που τα αντιπροσωπεύει προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(5) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων.

(6) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 29, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

39.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς όρους που περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναφορικά με την αναστολή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή, και, αν διατίθενται μερίδια σε άλλα Κράτη, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών αυτών.

(3) Αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων, πριν την πάροδο της περιόδου για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωση της αναστολής καθορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς, ούτε επιτρέπεται η έκδοση νέων τίτλων ή η ακύρωση υφιστάμενων τίτλων.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής

40.—(1) Η Επιτροπή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου και η απόφασή της γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράτασή της, τη δημοσίευση ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης η ανάκλησής της, της απαγόρευσης υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή της έκδοσης νέων τίτλων ή ακύρωσης υφιστάμενων τίτλων, ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής.

Αρχή αποκλειστικής δραστηριότητας Εταιρείας Διαχειρίσεως

41.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται εν τούτοις να προβαίνει στη διενέργεια δευτερεύουσων πράξεων που συνδέονται άμεσα με την κύρια δραστηριότητά της και να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα γενικά, ειδικά καθήκοντα και οι λειτουργίες που οφείλει να διεκπεραιώνει η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια της αποκλειστικής της δραστηριότητας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Ελάχιστο ύφος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως

42.—(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διατηρεί καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας της, καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστο τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μία Εταιρεία Διαχειρίσεως αύξηση του καθοριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, αν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση, τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Άδεια λειτουργίας εταιρείας διαχειρίσεως

43.—(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας Διαχειρίσεως απαιτείται άδεια της Επιτροπής, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 15, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε εκτίμηση της οργάνωσης και των τεχνικών και οικονομικών μέσων της εταιρείας και της ικανότητας και καταλληλότητας των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια που ισχύουν κατά την εκτίμηση αυτή.

Τροποποίηση καταστατικού και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

44. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Διαχειρίσεως όπως και για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής.

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

45.—(1) Κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης Εταιρείας Διαχειρίσεως, της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, ανακοινώνεται αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133.

(2) Αν η Επιτροπή κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την Εταιρεία να προβεί σε αντικατάστασή τους και αν η Εταιρεία δε συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη αυτή, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αφού προηγουμένως λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τον ορισμό νέας Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, να αποφασίσει λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως

46.—(1) Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής είναι άκυρη, αν ο αποκτών διά της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας και του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ευθύνη Εταιρείας Διαχειρίσεως

47.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπο της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια του αντιπροσώπου της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως έναντι των μεριδιούχων είναι συμβατική.

(4) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας Διαχειρίσεως για την αποκατάσταση της ζημιάς που τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

(5) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας Διαχειρίσεως με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας Διαχειρίσεως

48.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνο αν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται και η απερχόμενη και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

49.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου:

Νοείται ότι οι μεριδιούχοι δε δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Για την περίπτωση της αντικαταστάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 48.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Υποκατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

50. Η υποκατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως στην άσκηση των καθηκόντων της και η ανάθεση σε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως ορισμένων από τις εξουσίες της επιτρέπεται για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, αλλά μόνο κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής άδειας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι η Επιτροπή, δύναται με Κανονισμούς να εξειδικεύει τα καθήκοντα σε σχέση με τα οποία μια Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να υποκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τους οποίους δύναται να υποκαθίσταται.

Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου

51.—(1) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή είναι εγκατεστημένος σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος ή κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά.

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

52.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του. Ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση ή παραίτηση του υποκατάστατού του.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχειρίσεως και της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

53.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των εντολών της.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχειρίσεως να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα

54.—(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 106(2), 107 και 108(2) εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου—

(α) Η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας τους·

(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

55.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως

56.—(1) Δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων.

(3) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

57.—(1) Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Αν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.

(4) Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να διορίσει ως Θεματοφύλακα τον προτεινόμενο από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αλλά ενεργεί όπως το συμφέρον των μεριδιούχων κατά περίπτωση το επιβάλλει.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει βάσει πρωτοκόλλου, τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με απόφαση της Επιτροπής

58.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παλαιού και να ενημερώνει σχετικά το Θεματοφύλακά του.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 57.

Σύγκληση συνελεύσεως μεριδιούχων με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

59.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων προς λήψη αποφάσεως επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σε καθένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο της συνελεύσεως, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνόδου.

(3) Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες και κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως είναι συμβουλευτικής φύσεως και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχειρίσεως που είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως Μεριδιούχων κατ' αίτηση Μεριδιούχων

60.—(1) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως τη σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να συγκαλεί τη συνέλευση των Μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αιτήσεως.

(3) Η αίτηση προς σύγκληση της συνελεύσεως των Μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων με απόφαση της Επιτροπής

61.—(1) Αν μέσα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μειωθεί κατά τα έξι δέκατα, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Επιτροπή συγκαλεί τη συνέλευση των μεριδιούχων αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας που εισάγεται προς αυτή.

(3) Από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της απόφασης της Επιτροπής προς σύγκληση της συνελεύσεως των μεριδιούχων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναστέλλεται. Αν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αναστολή συνεχίζεται μέχρι το πέρας της διανομής της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και σε αντίθετη περίπτωση η αναστολή διακόπτεται.

Λόγοι λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου

62.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120·

(β) κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Μεριδιούχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61·

(γ) κατόπιν αποφάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων

(δ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(ε) με την επέλευση άλλου περιστατικού που αποτελεί λόγο λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, προβλεπόμενου στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(στ) με τη διάλυση, την πτώχευση ή την παραίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου αν δεν καταστεί δυνατή ή αντικατάσταση τους-

(ζ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(η) με τη συγχώνευσή του με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

(2) Σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (ζ) και (η) του εδαφίου (1), το αμοιβαίο κεφάλαιο τίθεται σε θέση εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Από της λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπονται οι εκδόσεις νέων μεριδίων και η εξαγορά των παλαιών.

Διαδικασία λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

63.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν δε συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Αρμόδιο Δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως αν η διανεμητέα περιουσία, χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το Δικαστήριο η πώλησή της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου και προς διανομή δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

64.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκκαθάριση

65.—(1) Χρέη εκκαθαριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, αν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει αν η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(5) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσεως και της εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(6) Οι δανειστές του αμοιβαίου κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(7) Οι μεριδιούχοι δυνατό να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και αν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.

Συγχώνευση

66.—(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων του ίδιου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με τη λύση τους και τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού καθώς και η απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο του ίδιου τύπου, το οποίο επίσης εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα και γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή και τους μεριδιούχους.

(3) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η άδεια της Επιτροπής. Στην περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση νέου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση απορρόφησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος του άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και μεταβίβαση της περιουσίας του.

67.—(1) Η εκτίμηση της περιουσίας του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112. Η αξία των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς της προηγούμενης ημέρας της συγχώνευσης.

(2) Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο.

(3) Το ενεργητικό του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται εκ του νόμου στο σύνολο του στους μεριδιούχους του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ' ιδίαν στοιχείων του.

Δικαίωμα διαφωνούντων μεριδιούχων συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

68. Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, που ενίστανται στη συγχώνευση, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της συγχώνευσης, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.