ΜΕΡΟΣ III ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ — ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Έννοια οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

8.—(1) Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ως οργανισμός επενδύσεων ανοικτού τύπου λογίζεται κάθε οργανισμός που αποκλειστικό σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και του οποίου τα μερίδια μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(2) Προς εξαγορά ή εξόφληση εξομοιώνεται κάθε ενέργεια του οργανισμού που στοχεύει στην αποφυγή αισθητών αποκκλίσεων της χρηματιστηριακής τιμής των μεριδίων από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ενεργητικού του.

Διάκριση οργανισμών επενδύσεων ανοικτού τύπου και επέκταση εφαρμογής

9.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8, διακρίνονται—

(α) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ΟΣΕΚΑ»:

Νοείται ότι δε λογίζεται ως ΟΣΕΚΑ εταιρεία επενδύσεων που επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού της μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες:

Νοείται περαιτέρω ότι οι ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες βάσει κριτηρίων που αφορούν στη διάρθρωση του ενεργητικού τους, στα διάφορα είδη κινητών αξιών και τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή με απόφασή της, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων ανοικτού τύπου, εκτός από τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών αυτών, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική τους και το φορολογικό καθεστώς που τους διέπει.

Νομική μορφή οργανισμών επενδύσεων. Μέρος IV, Μέρος V, Κεφάλαιο I

10. Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου δύνανται να προσλαμβάνουν τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου ή την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V, Κεφάλαιο I, του παρόντος Νόμου.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων

11. Για τη σύσταση και λειτουργία οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού, η οποία χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Μέρους IV Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο II του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση μετατροπής ή συγχώνευσης οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

12. Απαγορεύεται η μετατροπή ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8, σε οργανισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή η συγχώνευσή του με τέτοιο οργανισμό.