ΜΕΡΟΣ V ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Νομικό καθεστώς εταιρειών επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου

69.—(1) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου από τους οποίους και διέπονται. Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, εφόσον όμως προσκρούουν σε αυτές, και κατά την έκταση που προσκρούουν με αυτές, υπερισχύουν.

(2) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 93 και 94, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του παρόντος Μέρους.

Μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

70.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναφέρουν αντί των ζητημάτων που εκτίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 4(4) του περί Εταιρειών Νόμου, τα ακόλουθα:

(α) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας· και

(β) ότι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία εις αυτές.

(2) Ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του συνημμένου στον περί Εταιρειών Νόμο Πρώτου Παραρτήματος, εφαρμόζεται επί εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπό τις αναγκαίες ως εκ των διατάξεων του εδαφίου (1), τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τα καταστατικά έγγραφα των οποίων προβλέπουν—

(α) Ως αποκλειστικό τους σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9·

(β) ότι η πραγματική αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά πάντα χρόνο ίση προς την αξία των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της· και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των δικαιούχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (γ) του εδαφίου (3), προς εξαγορά εξομοιώνεται κάθε ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της δε θα αποκλίνει σε ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(6) Στον περί Εταιρειών Νόμο—

(α) Κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους αυτού και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται, προκειμένου περί εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.

Υποχρέωση προς εξαγορά μετοχών

71.—(1) Η εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μέτοχος.

(2) Η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να εξαγοράζει ίδιες μετοχές υπό τους προβλεπόμενους στα καταστατικά της έγγραφα, όρους.

(3) Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου να εξαγοράζει ίδιες μετοχές εκτός αν αυτές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

(4) Η αξία των μετοχών που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για εξαγορά των μετοχών.

(5) Οι μετοχές εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μετοχών της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μετόχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά ίδιων μετοχών.

Ακύρωση μετοχών

72. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών.

Αναστολή εξαγοράς μετοχών με απόφαση της εταιρείας

73.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της ίδιας της Εταιρείας Επενδύσεων, αν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, η αναστολή της εξαγοράς των μετοχών.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 39.

Αναστολή εξαγοράς με απόφαση της Επιτροπής

74.—(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μετοχών της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40.

Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας

75.—(1) Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να προβλέπει στα καταστατικά της έγγραφα την εκκαθάριση και διάλυσή της μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου ή αφότου επισυμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα, περιστατικό.

(2) Στην περίπτωση αυτή οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου εφαρμόζονται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Στο άρθρο 261(1)(α) διαγράφονται οι λέξεις «και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας»·

(β) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 262 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Σε περίπτωση που η εταιρεία εκκαθαρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 261(1), η εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ή την επέλευση του καθορισμένου περιστατικού που επάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας ή από την έγκριση ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισής της, δημοσιεύει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»·

(γ) η διάταξη του άρθρου 263 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Η εκούσια εκκαθάριση λογίζεται ότι αρχίζει κατά την ημέρα έγκρισης του ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας ή κατά την ημέρα επέλευσης του προβλεπόμενου στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας περιστατικού»·

(δ) προστίθεται στο άρθρο 268 η ακόλουθη νέα διάταξη, ως εδάφιο (3):

«Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφότου λογίζεται ότι άρχισε η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263, η εταιρεία σε γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή».

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

76.—(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες και το οποίο δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών που υφίστανται και λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

77. Επί των εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου:

Άρθρα 31, 38 και 39, 41 και 42, 45 έως 51, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), τα άρθρα 60 έως 62, τα άρθρα 64 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 118, 124, 141 έως 147, 149 έως 152, 158 έως 169, 355 έως 359 και 361.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

78.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρείας, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 81 προϋποθέσεις. Άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από της καθορισμένης στην άδεια ημερομηνίας.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

79.—(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν—

(α) Στην ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την εταιρεία·

(β) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα της εταιρείας-

(γ) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως της εταιρείας-

(δ) κάθε άλλο στοιχείο που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

80.—(1) Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

(β) δήλωση του προσώπου που στην αίτηση ορίζεται ως Θεματοφύλακας ότι αποδέχεται να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων προς φύλαξη-

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχειρίσεως, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της εταιρείας-

(δ) το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας λειτουργίας

81.—(1) Η άδεια σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτή η Εταιρεία Επενδύσεων, τα καταστατικά της έγγραφα, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και των καταστατικών της εγγράφων και αν με τα καταστατικά έγγραφα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός αν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτή, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(6) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων αν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η απόφαση της επί της αιτήσεως πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων

82.—(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιέχουν τουλάχιστο—

(α) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 69 του παρόντος Νόμου·

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων και την ιδιότητά της ως Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

(γ) το σκοπό της εταιρείας, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, στα πλαίσια των Διατάξεων του Μέρους VI, Κεφάλαιο I του παρόντος Νόμου, και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης της στα πλαίσια του άρθρου 111 και το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες δύναται να επενδύει το κεφάλαιο της·

(δ) κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των διοικητικών της συμβούλων και τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους·

(ε) τις κατηγορίες μετοχών που η εταιρεία δύναται να εκδίδει και τα συναπτόμενα σε αυτές δικαιώματα·

(στ) τη διαδικασία διορισμού Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως και τους όρους του διορισμού τους-

(ζ) την αμοιβή που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στο Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τη μέθοδο υπολογισμού της και κάθε άλλα έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεως·

(η) την τιμή των μετοχών κατά το χρόνο της συστάσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας της μετοχής κατά την εξαγορά·

(θ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μέτοχος κατά τη διάθεση και εξαγορά μετοχών-

(ι) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μετόχους των κερδών της Εταιρείας·

(ια) τους όρους έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς μετοχών

(ιβ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων·

(ιγ) μνεία της διάρκειας της εταιρείας και κατά πόσο αυτή είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας.

(2) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, κάθε διάταξη όμως που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

Τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων

83.—(1) Για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εγγράφων προτού τροποποιηθούν.

Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

84.—(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συντάσσει και δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Για το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37.

Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

85.—(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2).

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

86.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του και ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως την ανάκληση ή την παραίτηση του υποκατάστατού του.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

87.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων—

(α) Η έκδοση, η πώληση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών της εταιρείας·

(β) η διανομή των κερδών της εταιρείας·

(γ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

88.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 86 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

Ανεξαρτησία Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας Διαχειρίσεως

89.—(1) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή και η Εταιρεία Διαχειρίσεως, αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων:

Νοείται ότι δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση της πιο πάνω διάταξης καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

90. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες την εταιρεία κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός αν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

91.—(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως αν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 57(2) έως (6) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

92.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 58(2) έως (4) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

93.—(1) Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό κατόπιν γνώμης της Επιτροπής στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στα καταστατικά τους έγγραφα:

Νοείται ότι επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71, 74, 109 και 112 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστο το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων Χρηματιστηρίων Αξιών τρίτων Κρατών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και καθορισμένων στα καταστατικά της έγγραφα·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτή τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη προς αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.

Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

94. Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών

(γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών, να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τρόπο δύο φορές το μήνα· και

(δ) ένας ανεξάρτητος εγκεκριμένος ελεγκτής να ελέγχει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα αν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας και αν το ενεργητικό της εταιρείας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας.

Εταιρεία Διαχειρίσεως Εταιρειών Επενδύσεων

95.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του παρόντος Νόμου, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε «αμοιβαίο κεφάλαιο» και «Κανονισμό» λογίζεται ως μνεία σε «Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή «καταστατικά έγγραφα» αντιστοίχως.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχειρίσεως προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως

96.—(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, αν ικανοποιείται ότι οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποθέσεις της εταιρείας και ότι παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, όλες οι κατά νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας Εταιρείας Διαχειρίσεως αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.